แท่นรัตนกุล ศ. . ., ดาตี้ ว. ., และ ใจชาญสุขกิจ พ. . “สถานการณ์ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ในประเทศไทย”. วารสารการสื่อสารมวลชน, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 261-92, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/258627.