พรมราช ณ. “ระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: การให้บริการ สิ่งสนับสนุนการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 123-56, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/258565.