สุทธิสีมา ว. . “การพัฒนาตัวชี้วัดนวัตกรรมสื่อของไทย”. วารสารการสื่อสารมวลชน, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 60-91, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/257091.