กล้าสุคนธ์ ว., และ ทวีกุล ศ. . “ผลกระทบของมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ต่อโอกาสในการเป็นจุดหมายการถ่ายทำภาพยนตร์ของภูมิภาคหลัง COVID -19”. วารสารการสื่อสารมวลชน, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 235-60, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/256744.