พานิชล้อเจริญ ว. “สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยด้านภาพยนตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย”. วารสารการสื่อสารมวลชน, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 1-34, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/255275.