รอดสว่าง ส., อรนพ ณ อยุธยา ช., และ ร่วมพุ่ม ก. “กระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมปลายเพื่อสร้างการรู้เท่าทันความรุนแรงในสื่อและการเล่าเรื่องตามแนววารสารศาสตร์เชิงข้อมูล”. วารสารการสื่อสารมวลชน, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 35-59, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/254525.