ณ นคร เ., และ ธนพรรณสิน ณ. . “รูปแบบการสื่อสารของแฟนคลับนักแสดงซีรี่ส์โทรทัศน์ไทยชายรักชาย”. วารสารการสื่อสารมวลชน, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 355-80, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/253323.