ราตรีสวัสดิ์ อ., และ โพธิไพรัตนา ศ. . “พฤติกรรมการสื่อสารและการเรียนรู้พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 26-51, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/245075.