กฤษสุนทร ป. ., และ รักชาติ จ. “การวิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อวิดีโอเกมในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2562”. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 36-66, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/244307.