[1]
แท่นรัตนกุล ศ. . ., ดาตี้ ว. ., และ ใจชาญสุขกิจ พ. ., “สถานการณ์ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ในประเทศไทย ”, J Mass Communication, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 261–292, มิ.ย. 2022.