[1]
พรมราช ณ., “ระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: การให้บริการ สิ่งสนับสนุนการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่”, journal of communication and integrated media, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 123–156, มิ.ย. 2022.