[1]
กล้าสุคนธ์ ว. และ ทวีกุล ศ. ., “ผลกระทบของมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ต่อโอกาสในการเป็นจุดหมายการถ่ายทำภาพยนตร์ของภูมิภาคหลัง COVID -19”, J Mass Communication, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 235–260, มิ.ย. 2022.