[1]
พานิชล้อเจริญ ว., “สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยด้านภาพยนตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย”, J Mass Communication, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 1–34, มิ.ย. 2022.