[1]
รอดสว่าง ส., อรนพ ณ อยุธยา ช., และ ร่วมพุ่ม ก., “กระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมปลายเพื่อสร้างการรู้เท่าทันความรุนแรงในสื่อและการเล่าเรื่องตามแนววารสารศาสตร์เชิงข้อมูล”, J Mass Communication, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 35–59, มิ.ย. 2022.