[1]
เนาว์สุวรรณ น. และ โพธิไพรัตนา ศ. ., “อิทธิพลของปัจจัยการส่งเสริมการขายออนไลน์ตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบแผนพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นทางเว็บไซต์ลาซาด้า”, J Mass Communication, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 293–324, มิ.ย. 2022.