[1]
ปัญญานันท์ ธ. . และ วรรณพฤกษ์ ถ. ., “ผีผู้ชายกับความอ่อนแอของความเป็นชายในสังคมปิตาธิปไตยไทย กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง โรงแรมผี (2545) เดอะเลตเตอร์ เขียนเป็นส่งตาย (2549) และ ผีไม้จิ้มฟัน (2550)”, J Mass Communication, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 325–354, มิ.ย. 2022.