[1]
ราตรีสวัสดิ์ อ. และ โพธิไพรัตนา ศ. ., “พฤติกรรมการสื่อสารและการเรียนรู้พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่”, journal of communication and integrated media, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 26–51, มิ.ย. 2021.