[1]
กฤษสุนทร ป. . และ รักชาติ จ., “การวิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อวิดีโอเกมในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2562”, journal of communication and integrated media, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 36–66, ธ.ค. 2020.