แท่นรัตนกุล ศิโรช, ดาตี้ วนาวัลย์, และ ใจชาญสุขกิจ พจน์. 2022. “สถานการณ์ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ในประเทศไทย”. วารสารการสื่อสารมวลชน 10 (1). Chiang Mai, Thailand:261-92. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/258627.