พรมราช ณฐรักษ์. 2022. “ระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: การให้บริการ สิ่งสนับสนุนการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ 10 (1). Chiang Mai, Thailand:123-56. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/258565.