สุทธิสีมา วิโรจน์. 2022. “การพัฒนาตัวชี้วัดนวัตกรรมสื่อของไทย”. วารสารการสื่อสารมวลชน 10 (1). Chiang Mai, Thailand:60-91. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/257091.