กล้าสุคนธ์ วรลักษณ์, และ ทวีกุล ศักดิ์สิทธิ์. 2022. “ผลกระทบของมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ต่อโอกาสในการเป็นจุดหมายการถ่ายทำภาพยนตร์ของภูมิภาคหลัง COVID -19”. วารสารการสื่อสารมวลชน 10 (1). Chiang Mai, Thailand:235-60. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/256744.