พานิชล้อเจริญ วิทยา. 2022. “สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยด้านภาพยนตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย”. วารสารการสื่อสารมวลชน 10 (1). Chiang Mai, Thailand:1-34. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/255275.