รอดสว่าง สุดถนอม, อรนพ ณ อยุธยา ชนัญสรา, และ ร่วมพุ่ม การดา. 2022. “กระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมปลายเพื่อสร้างการรู้เท่าทันความรุนแรงในสื่อและการเล่าเรื่องตามแนววารสารศาสตร์เชิงข้อมูล”. วารสารการสื่อสารมวลชน 10 (1). Chiang Mai, Thailand:35-59. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/254525.