เนาว์สุวรรณ นนทิยา, และ โพธิไพรัตนา ศุภฤกษ์. 2022. “อิทธิพลของปัจจัยการส่งเสริมการขายออนไลน์ตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบแผนพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นทางเว็บไซต์ลาซาด้า”. วารสารการสื่อสารมวลชน 10 (1). Chiang Mai, Thailand:293-324. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/253713.