ปัญญานันท์ ธนวัฒน์, และ วรรณพฤกษ์ ถิรวัฒน์. 2022. “ผีผู้ชายกับความอ่อนแอของความเป็นชายในสังคมปิตาธิปไตยไทย กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง โรงแรมผี (2545) เดอะเลตเตอร์ เขียนเป็นส่งตาย (2549) และ ผีไม้จิ้มฟัน (2550)”. วารสารการสื่อสารมวลชน 10 (1). Chiang Mai, Thailand:325-54. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/253676.