ณ นคร เพิ่มพร, และ ธนพรรณสิน ณัฏฐ์วัฒน์. 2022. “รูปแบบการสื่อสารของแฟนคลับนักแสดงซีรี่ส์โทรทัศน์ไทยชายรักชาย”. วารสารการสื่อสารมวลชน 10 (1). Chiang Mai, Thailand:355-80. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/253323.