ราตรีสวัสดิ์ อัครวัฒน์, และ โพธิไพรัตนา ศุภฤกษ์. 2021. “พฤติกรรมการสื่อสารและการเรียนรู้พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ 9 (1). Chiang Mai, Thailand:26-51. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/245075.