กฤษสุนทร ปริญญ์, และ รักชาติ จิรเวทย์. 2020. “การวิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อวิดีโอเกมในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2562”. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ 8 (2). Chiang Mai, Thailand:36-66. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/244307.