แท่นรัตนกุล ศ. . .; ดาตี้ ว. .; ใจชาญสุขกิจ พ. . สถานการณ์ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ในประเทศไทย . วารสารการสื่อสารมวลชน, Chiang Mai, Thailand, v. 10, n. 1, p. 261–292, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/258627. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.