พรมราช ณ. ระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: การให้บริการ สิ่งสนับสนุนการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ, Chiang Mai, Thailand, v. 10, n. 1, p. 123–156, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/258565. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.