สุทธิสีมา ว. . การพัฒนาตัวชี้วัดนวัตกรรมสื่อของไทย. วารสารการสื่อสารมวลชน, Chiang Mai, Thailand, v. 10, n. 1, p. 60–91, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/257091. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.