กล้าสุคนธ์ ว.; ทวีกุล ศ. . ผลกระทบของมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ต่อโอกาสในการเป็นจุดหมายการถ่ายทำภาพยนตร์ของภูมิภาคหลัง COVID -19. วารสารการสื่อสารมวลชน, Chiang Mai, Thailand, v. 10, n. 1, p. 235–260, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/256744. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.