พานิชล้อเจริญ ว. สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยด้านภาพยนตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย. วารสารการสื่อสารมวลชน, Chiang Mai, Thailand, v. 10, n. 1, p. 1–34, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/255275. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.