รอดสว่าง ส.; อรนพ ณ อยุธยา ช.; ร่วมพุ่ม ก. กระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมปลายเพื่อสร้างการรู้เท่าทันความรุนแรงในสื่อและการเล่าเรื่องตามแนววารสารศาสตร์เชิงข้อมูล. วารสารการสื่อสารมวลชน, Chiang Mai, Thailand, v. 10, n. 1, p. 35–59, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/254525. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.