เนาว์สุวรรณ น.; โพธิไพรัตนา ศ. . อิทธิพลของปัจจัยการส่งเสริมการขายออนไลน์ตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบแผนพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นทางเว็บไซต์ลาซาด้า. วารสารการสื่อสารมวลชน, Chiang Mai, Thailand, v. 10, n. 1, p. 293–324, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/253713. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.