ปัญญานันท์ ธ. .; วรรณพฤกษ์ ถ. . ผีผู้ชายกับความอ่อนแอของความเป็นชายในสังคมปิตาธิปไตยไทย กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง โรงแรมผี (2545) เดอะเลตเตอร์ เขียนเป็นส่งตาย (2549) และ ผีไม้จิ้มฟัน (2550). วารสารการสื่อสารมวลชน, Chiang Mai, Thailand, v. 10, n. 1, p. 325–354, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/253676. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.