ราตรีสวัสดิ์ อ.; โพธิไพรัตนา ศ. . พฤติกรรมการสื่อสารและการเรียนรู้พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ, Chiang Mai, Thailand, v. 9, n. 1, p. 26–51, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/245075. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.