กฤษสุนทร ป. .; รักชาติ จ. การวิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อวิดีโอเกมในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2562. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ, Chiang Mai, Thailand, v. 8, n. 2, p. 36–66, 2020. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/244307. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.