(1)
แท่นรัตนกุล ศ. . .; ดาตี้ ว. .; ใจชาญสุขกิจ พ. . สถานการณ์ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ในประเทศไทย. J Mass Communication 2022, 10, 261-292.