(1)
พานิชล้อเจริญ ว. สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยด้านภาพยนตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย. J Mass Communication 2022, 10, 1-34.