(1)
รอดสว่าง ส.; อรนพ ณ อยุธยา ช.; ร่วมพุ่ม ก. กระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมปลายเพื่อสร้างการรู้เท่าทันความรุนแรงในสื่อและการเล่าเรื่องตามแนววารสารศาสตร์เชิงข้อมูล. J Mass Communication 2022, 10, 35-59.