(1)
ราตรีสวัสดิ์ อ.; โพธิไพรัตนา ศ. . พฤติกรรมการสื่อสารและการเรียนรู้พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่. journal of communication and integrated media 2021, 9, 26-51.