(1)
กฤษสุนทร ป. .; รักชาติ จ. การวิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อวิดีโอเกมในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2562. journal of communication and integrated media 2020, 8, 36-66.