[1]
แท่นรัตนกุล ศ. , ดาตี้ ว. และ ใจชาญสุขกิจ พ. 2022. สถานการณ์ความเสี่ยงและภัยคุกคามที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) ในประเทศไทย . วารสารการสื่อสารมวลชน. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 261–292.