[1]
พรมราช ณ. 2022. ระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: การให้บริการ สิ่งสนับสนุนการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่. วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 123–156.