[1]
กล้าสุคนธ์ ว. และ ทวีกุล ศ. 2022. ผลกระทบของมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ต่อโอกาสในการเป็นจุดหมายการถ่ายทำภาพยนตร์ของภูมิภาคหลัง COVID -19. วารสารการสื่อสารมวลชน. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 235–260.