[1]
พานิชล้อเจริญ ว. 2022. สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยด้านภาพยนตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย. วารสารการสื่อสารมวลชน. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 1–34.