[1]
รอดสว่าง ส., อรนพ ณ อยุธยา ช. และ ร่วมพุ่ม ก. 2022. กระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมปลายเพื่อสร้างการรู้เท่าทันความรุนแรงในสื่อและการเล่าเรื่องตามแนววารสารศาสตร์เชิงข้อมูล. วารสารการสื่อสารมวลชน. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 35–59.