[1]
เนาว์สุวรรณ น. และ โพธิไพรัตนา ศ. 2022. อิทธิพลของปัจจัยการส่งเสริมการขายออนไลน์ตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบแผนพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นทางเว็บไซต์ลาซาด้า. วารสารการสื่อสารมวลชน. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 293–324.